Info

Dansk Halvmarathonklub

 

Pressekontakt:

Mail: presse@danskhalvmarathonklub.dk

Telefon: 22 90 44 96

 

Medlemskontakt:

Mail: kontakt@danskhalvmarathonklub.dk

 

Opdatering af løbsantal:

Mail: opdatering@danskhalvmarathonklub.dk

 

Diplom bestilling:

Mail: diplom@danskhalvmarathonklub.dk

Bestyrelsen i Dansk Halvmarthonklub er :

 

Ole Olesen - Formand, valgt for 2 år (på valg i 2019)

Bo Darling - kasserer, valgt for 2 år (på valg i 2019)

Claes Adel - presse, valgt for 2 år (på valg i 2019)

Bent Thomsen Næstformand, valgt for 2 år (på valg i 2019)

Lindy Højbjerg - valgt for 2 år (på valg i 2020)

Ulla Due Lange - valgt for 2 år (på valg i 2020)

Helle Jensen - valgt for 2 år (på valg i 2020)

Heidi Tofterup Holdt - valgt for 2 år (på valg i 2020)

Michael Mikkelsen - valgt for 2 år (på valg i 2020)

Anne Marie Harbo - suppleant , valgt for 1 år

Britt Højbjerg - suppleant, valgt for 1 år

 

Regler for et officelt halvmarathon i Dansk Halvmarathonklub:

 

1. Halvmarathon løbet skal offentliggøres på et offentligt tilgængeligt medie – f.eks. www.motionslob.dk, www.dourun.com, www.motiondanmark.dk, www.events4u.dk og/eller løbets hjemmeside – med oplysning om startsted og -tidspunkt. Sociale medier betragtes IKKE som offentlige medier i denne sammenhæng. (ikke alle er på facebook)

2. En offentligt tilgængelig deltager- og resultatliste skal offentliggøres i henhold til §1

3. Løbet skal være slået op som et halvmarathon løb, opmåling af ruten skal som minimum være opmålt til 21,0975 Km, Ruten behøver ikke at være DAF opmålt.

4. Alle deltagere skal løbe samme rute, som er offentliggjort af arrangøren inden start. Ruten må ikke ændres undervejs, medmindre force majeure (f.eks. væltede træer, isdannelse eller trafikuheld) nødvendiggør en ændring umiddelbart inden eller under løbet. En løbsarrangør kan justere dele af ruten for løbere med fysiske handicap, såfremt §3 overholdes.

5. Der skal være minimum 5 samtidig startende ved løbets ordinære start og 3 gennemførende løbere. Frafald under løbet må kun skyldes akut opståede skader eller utilpashed; proforma-startere accepteres således ikke.

6. Tidligstart er tilladt, dog max. en time før ordinær starttidspunkt. Ved samtidigt Marathonløb kan halvmarathonløbere få lov til at starte sammen med marathonløberene, dette betragtes ikke som tidlig start (her gælder timereglen ikke).

7. Der skal være fællesstart og mål, og løbet skal være slået op som et Halvmarathonløb. Etapeløb, Stafetløb, Jagtstart, Ultraløb, Triatlon ogTræningsture tæller ikke med.

8. Medlemmer, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med opdatering af ranglisten, kan ekskluderes fra Dansk Halvmarathonklub. Beslutningen træffes af bestyrelsen.

 

Vedtægter for Dansk Halvmarathonklub

Godkendt ved stiftende generalforsamling i Sylvestershop

Industrivej 17, 6580 Vamdrup. d. 21. marts 2017

1.Foreningens navn er Dansk Halvmarathonklub (herefter kaldet ”foreningen”). Hjemmesiden er www.danskhalvmarathonklub.dk.

2.Foreningens formål er:

a. at samle glade løbere, der især elsker distancen halvmarathon.Vi vil fremme glæden og interessen ved de 21.097 meter,

b. skaffe medlemmerne fordele i form af løbsrabatter og indkøbsordninger

c. at afholde arrangementer, der fremmer fællesskabet blandt de aktive medlemmer og udbrede kendskabet til halvmarathonløb

d. via sociale halvmarathon, hvor der er plads til alle, uanset om du kan gennemføre en halvmarathon på 1:00:00 eller 2:59:59. Du skal blot have lyst til at løbe, og nyde selskabet med andre løbetosser.

e. Vi fejrer medlemmerne, når man rammer halvmarathon nr. 25, 50, 75, 100, 200, 300 osv. Vi mødes i fælles telt, vi har mulighed for at stille op til forskellige løb, hvor medlemmerne kan mødes og opbevare deres grej.

3.Enhver der er fyldt 16 år kan blive medlem, når de har løbet 1. halvmaratonløb i henhold til foreningens løbskriterier

 

4.Medlemmer har ret til følgende:

a. Medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og kan benytte sig af foreningens medlemsfordele som f.eks. løbsrabatter.

 

b. Medlemmer har ret til at stå på ranglisten og modtage nyhedsbreve, blande sig i debatten på foreningens sociale medier, etc.. Bestyrelsen fastsætter, hvor hyppigt ranglisten opdateres.

 

c. Man har som medlem ret til at bruge logo på sit løbetøj. Man får ret til at anvende antal-logo når bestyrelsen har godkendt antallet af løb, et bevis herpå sendes til løberen, og man kan herefter erhverve sig tryk/trøje, gennem vor samarbejdspartner eller lave det selv..

5.Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året normalt i marts måned. Indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel, offentligøres på vor sociale-medie og vor hjemmeside www.danskhalvmarathonklub.dk. Generalforsamlingen forsøges afholdt centralt i Danmark og gerne med skift øst-vest for Storebælt. Dagsordenen, som skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside og i sin endelige form udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen, skal minimum indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent og referent

b. Fremlæggelse og drøftelse af årsberetning fra bestyrelse og eventuelle udvalg

c. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingent for kommende regnskabsperiode

d. Indkomne forslag fra medlemmer. De skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant.

f. Valg af revisor

g. Eventuelt

6.Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og øvrige poster i Dansk Halvmarathonklub.

7.Der kan gives fuldmagt til stemmeafgivelse til specifikke punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket sker skriftligt til bestyrelsens formand inden generalforsamlingen.

8.Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer. Øvrige forslag vedtages på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, dog ikke § 15.

9.Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det.

10.Bestyrelsen kan sætte forslag til afstemning mellem generalforsamlingerne ved brug af internettet. Flertalsreglerne i § 9-§11 er gældende. Mindst 50 % af de aktive medlemmer skal deltage i afstemningen for, at den er gyldig.

11.Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og består af mindst 5 medlemmer

a. Bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges blandt aktive medlemmer af foreningen.

b. Såvel øst som vest for Storebælt ønskes repræsenteret i bestyrelsen.

c. Generalforsamlingen vælger mindst 5 til bestyrelsen.

d. Man er valgt for en periode af 2 år og suppleanter er på valg hvert år.

e. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter hver ordinær generalforsamling.

f. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

g. Bestyrelsen kan nedsætte faste eller ad hoc udvalg.

h. Formanden tegner sammen med kasseren foreningen.

i. Regnskabsperioden følger kalenderåret. Kontingent- og medlemsperioden er det efterfølgende kalenderår (1.1.– 31.12.). Kontingentet opkræves, når beløbet er fastsat af generalforsamlingen. Ved nyt medlemskab i 2. halvår af et kalenderår, betales kun halvt årskontingent.

j. Bestyrelsens arbejdsopgaver fastlægges i en forretningsorden, som bestyrelsen fastsætter på det konstituerende bestyrelsesmøde senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Forretningsordenen for bestyrelsen er tilgængelig for aktive medlemmer på foreningens hjemmeside.

k. Bestyrelsen disponerer over foreningens pengemidler i overensstemmelse med formålet og under ansvar over for generalforsamlingen.

l. Formanden og kassereren har adgang til foreningens bankkonto.

m. Kassereren skal varetage foreningens økonomi. Alle aktive medlemmer forpligter sig til at betale kontingent inden 31. december. Ved manglende betaling overgår man til udmeldt medlem senest 14 dage efter betalingsfristens udløb.

n. Bestyrelsen kan uddelegere dele af sit arbejde.

o. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder.

p. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

12.Bestyrelsen er ansvarlig for opdatering af foreningens rangliste. Alle medlemmer er berettigede til at komme på ranglisten. Der noteres ved 25, 50, 75, 100, 200, 300 o.s.v

13.Der må ikke anvendes dopingpræparater i henhold til Antidoping Danmarks liste over forbudte præstationsfremmende stoffer: http://www.antidoping.dk/medicin/medicin/dopinglisten. Medlemmer, der idømmes dopingdomme, ekskluderes fra Dansk Halvmarathonklub.

14.Medlemmer, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med opdatering af ranglisten, kan ekskluderes fra Dansk Halvmarathon Klub. Beslutningen træffes af bestyrelsen.

15.Opløsning af foreningen kræver et flertal på mindst to tredjedele af stemmerne fra foreningens aktive medlemmer og skal ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i henhold til reglerne for forslag i § 6 eller § 11. Ved opløsning af foreningen skal foreningens nettoformue overdrages til almennyttige eller sportslige formål, som den afgående bestyrelse fastsætter.

CVR-nummer: 38536664

Foreningens navn: Danskhalvmarathonklub.dk

 

Team & Staff

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.